Structuur van de gemeente

Inhoudlogo 1 ss

Structuur
1 – Gemeentestructuur
2 – Conflictbemiddeling
3 – Dienend leiderschap
4 – Dienend lidmaatschap

 

1 - Gemeentestructuur

De Christengemeente Huizen is een onafhankelijk kerkgenootshap. Op grond van art. 2 lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bezit zij rechtspersoonlijkheid.

Uitgangspunt daarbij is dat uiteindelijke leiding van de gemeente niet ligt bij mensen, maar bij onze Here Jezus Christus. Hij is het Hoofd en leidt de gemeente door zijn Geest en het Woord. In navolging van Christus benadrukken we het dienende leiderschap. De gemeentestructuur geven wij daarom als volgt visueel weer:

cgh structuur

In een beknopt overzicht ziet de verdeling van taken en verantwoordelijkheden er voor het leiderschapsteam als volgt uit:

cgh structuur 1

2 – Conflictbemiddeling

De Christengemeente Huizen is een zelfstandige en onafhankelijke kerkgenootschap. We onderkennen en erkennen echter dat er situatie binnen de gemeente zich voor kunnen doen die vragen om externe bemiddeling.
Indien er sprake is van een intern onoplosbaar conflict binnen de oudstenraad of tussen de oudstenraad en een meerderheid van de gemeenteleden, zal een beroep worden gedaan op de adviserende hulpverlening van het FMF (Friends for Ministries in Fellowship) aan gemeentes of leiderschapsteams bij problematiek die het leiderschap betreft. De FMF zal in dergelijke situaties gevraagd worden een onafhankelijke team aan te stellen voor advisering en/of bemiddeling. Hoewel dit team geen formele rol in de statuten of het regelement heeft is het advies ervan niet vrijblijvend voor Oudstenraad en Gemeenteleden.
In het eventuele geval dat de FMF voor deze bemiddelende rol niet beschikbaar is zal een beroep worden gedaan op een soortgelijk ondersteunend netwerk als bijvoorbeeld de VPE of MissieNederland.

3 – Dienend leiderschap

Als oudstenraad en leiderschapsteam willen we onze Heer Jezus Christus navolgen, en zijn we geroepen tot dienend leiderschap.
Onze taak in Zijn lichaam doen we in gehoorzaamheid aan en vanuit afhankelijkheid van onze Hemelse Vader, door Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. Hiërarchie, eigen plannen en ideeën hebben daarin geen plaats.

Als Oudsten en leiderschapsteam zijn we verantwoordelijk voor balans in Zijn lichaam. Balans in:
→ Woord en Geest
→ Vrijheid en orde
→ Liefde en waarheid
→ Verbondenheid tussen gemeente en alle afzonderlijke teams & kringen
→ Geven en ontvangen
→ Groot en klein.
→ Het waarderen van veelkleurigheid.

Een gezonde gemeente geeft vrucht en groeit, als natuurlijk resultaat hiervan.

4 – Dienend lidmaatschap

Als leden van dit huisgezin bent u, groot en klein, geroepen door onze Heer jezus Christus deel van de gemeente uit te maken als levende stenen.
Iedereen heeft bij ons een plaats en taak, waarbij de kleinste taak is dat je er bent. God werkt en spreekt namelijk door iedereen, waarbij we erkennen dat we in gehoorzaamheid God en de gemeente mogen dienen.

Als leden van dit huisgezin betekent dit dat ieder voor zich en allen tezamen we:
→ Verantwoordelijkheid nemen om een gastvrij thuis voor allen, leden en gasten, te zijn.
→ Geven met blijdschap en zorg dragen voor elkaars veiligheid en vrijheid.
→ Bouwen aan de eénheid door onderlinge verbondenheid.
→ In je eigen ‘bubbel’ blijven en afstand of vervreemding van elkaar hebben daarin geen plaats.

Een gezonde Christelijke levenswandel geeft vrucht en groeit, als natuurlijk resultaat hiervan.

Contact Info

 

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Privacyverklaring

Privacy verklaring