Identiteit van de gemeente

Inhoudlogo 1 ss

Identiteit
1 – Ontstaan van de gemeente
2 – Wie wij zijn
3 – Wat ons kenmerkt
4 – Wat we geloven

 

Identiteit

1 – Ontstaan van de gemeente

De gemeente komt voort uit de Vrije Evangelische Gemeente te Huizen, welke werd gesticht op 14 september 1992.

Al in de periode 1980-1985 kwam een groepje broeders en zusters van verschillende reformatorische kerken in Huizen regelmatig bij elkaar voor Bijbelstudie of bidstond. Zondagsmorgen bezochten ze de dienst van hun eigen kerk en in de avond de diensten van de Vrije Evangelische Gemeente in Hilversum. Dit vanuit een verlangen naar een meer evangelische boodschap en een meer levende geloofsbeleving. Dit vonden ze in deze Bijbelvaste, evangelisatiegerichte, warme VEG gemeente.

Toen de groep mensen groeide, kwam ook het verlangen om op Zondag in Huizen samen te komen en daar de Bijbelse boodschap te laten klinken. De Vrije Evangelische Gemeente te Hilversum werd om steun gevraagd bij het starten van een eigen gemeente in Huizen. Hierop werd vanuit Hilversum positief gereageerd en twee oudsten vanuit Hilversum, Jos van Dingstee en Han Kras, werden gevraagd de nieuwe gemeente actief te steunen en te begeleiden.

Zo werd eind 1985 de eerste dienst in de aula van een school bij “De Balken” in Huizen gehouden. Langzamerhand werd zo eerst met maandelijkse en al snel wekelijkse diensten toegewerkt naar de start van een geheel zelfstandige VEG in Huizen. Bij een groeiende gemeente groeide ook het verlangen naar een eigen kerkgebouw. Toen er bouwgrond aan de Plecht in Huizen beschikbaar kwam werd met de realisatie van het kerkgebouw begonnen. Op 25 april 1992 werd de eerste steen voor dit gebouw gelegd, en op 27 november 1993 werd het gebouw tot op de dag van vandaag in gebruik genomen.

2 – Wie wij zijn

De Christengemeente Huizen is een gastvrije gemeente van Jezus Christus, waar we in liefde God en elkaar ontmoeten om in vrijheid Hem te kennen, groeien en Hem bekend te maken, in alles geleid door de Heilige Geest.

3 – Wat ons kenmerkt

Wij zijn en veelkleurige gemeente waarin iedereen zich thuis kan voelen. Relatie met onze Hemelse Vader en met elkaar staat centraal. We komen samen jong en oud, ieder met zijn eigen achtergrond en karakter, vanuit het gezamenlijk verlangen om God beter te leren kennen, elkaar te ondersteunen en bemoedigen, en om Hem bekend te maken in woord en daad in de buurt waarin we geplaatst zijn.

Onze Zondagse diensten, waar we samenkomen om God groot te maken en te aanbidden, en we elkaar de vrijheid geven hoe dit persoonlijk vorm te geven. We openen het Woord om Hem beter te leren kennen. We strekken ons uit naar en geven ruimte aan de gaven van de Heilige Geest.

Onze kinderdiensten op Zondag, waarin kinderen van alle leeftijden al vroeg worden uitgenodigd met Jezus te wandelen, en waarin ze actief & creatief met de bijbel aan de slag gaan

De jeugd & huiskringen die de levende bouwstenen van de gemeente vormen. Iedereen is ingedeeld en om de week komen we samen om elkaar te ontmoeten en samen te groeien in geloof. Naast de kringen kennen we ook de bidstonden en op regelmatige basis bijbelstudies rondom een thema.

Al vanaf onze oprichting hebben we hart voor Huizen en de buurt waarin we geplaatst zijn. We gaan er op uit om mensen van Gods liefde te vertellen. Maar we hebben ook activiteiten voor ouderen (Koffie en zo), minder bedeelden en eenzamen (Heerlijk eten) en kinderen (Pannenkoekenfeest). We participeren actief in sociale activiteiten voor de buurt en vluchtelingen.

We werken actief mee aan het bevorderen van de onderlinge eenheid van de Christelijke kerken in Huizen door actieve deelname aan evangelisatie en kerkelijke activiteiten.

We erkennen het volk van Israël en steunen hen door gebed en offergaven, vanuit een diepe verbondenheid met Israël.

4 – Wat we geloven

Onze geloofsbasis vormt de geestelijke grondslag voor onze gemeente en is gebaseerd op de Bijbel als Woord van God. Op deze basis willen wij één hechte gemeenschap vormen, één in streven en overtuiging. Het gezag van deze geloofsbasis is ondergeschikt aan dat van de Bijbel, en geeft ook niet alle Bijbelse waarheden weer.

1. God, Zijn wezen
Wij geloven in God die de enige, eeuwige en levende God is, bestaande in drie Personen in volmaakte eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn naam is Hij die was, Die is en Die komen zal, de schepper van hemel en aarde en alles wat daarop is.

2. Jezus Christus, Zijn persoon
Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, die mens geworden is en geboren uit de maagd Maria. Hij leidde een zondeloos leven, heeft door Zijn dood onze zonden op zich genomen en daarmee ons verzoend met de Vader, is op de derde dag lichamelijk opgestaan en heeft satan verslagen, is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God en doet voortdurend voorspraak voor ons bij God, onze Vader.

3. De Heilige Geest, Zijn werk
Wij geloven in de Heilige Geest, deze overtuigt van zonde tot bekering, bewerkt de wedergeboorte en is door Jezus gegeven als hulp en ondersteuner bij het leven als christen. Wij geloven dat God zijn gemeente toerust door de gelovigen te dopen in de Heilige Geest. Deze doop, ontvangen door geloof, wordt herkend in het functioneren van de geestesgaven in de levens van de gelovigen.

4. De Bijbel
Wij geloven dat de Bijbel het door God geïnspireerde woord van God is, dat het hoogste gezag heeft voor ons leven en waar niets aan kan worden toegevoegd of afgedaan.

5. Het reddingsplan van God
Wij geloven dat redding, rechtvaardiging en heiliging alleen mogelijk is door het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus waardoor de gelovige, behouden is, rechtvaardig en heilig staat voor God. Het oordeel betekent de eeuwige scheiding van God voor diegenen die uiteindelijk onbekeerd blijven.

6. De doop
Wij geloven dat de doop door onderdompeling in water in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest een Bijbelse opdracht is. Het is een getuigenis van met Christus gestorven en opgewekt te zijn tot een nieuw leven.

7. Het avondmaal
Wij geloven dat het avondmaal door Jezus is ingesteld en aan ons is opgedragen ter gedachtenis aan Zijn lijden en sterven totdat Hij wederkomt. Iedereen die Jezus Christus als zijn redder en Heiland heeft aangenomen kan, na zelfonderzoek, deelnemen aan het avondmaal.

8. De gemeente, onze opdracht
Wij geloven dat de gemeente het Lichaam van Christus is, bestaande uit alle wedergeboren gelovigen, waarvan de plaatselijke gemeente een onderdeel is. Door de gemeente wordt de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend gemaakt aan alle vorsten en heersers in de hemelse gewesten. Het is onze Bijbelse opdracht als gemeente om zorg voor elkaar te dragen, en om in zorg om te zien naar weduwen en wezen. Het wordt gevraagd van alle leden van het lichaam van Christus. Ook geloven wij dat ook evangelisatie de opdracht van Jezus aan iedere gelovige is om te getuigen van Jezus Christus, mensen discipelen te maken en te dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest .

9. Heilig leven en geestelijke strijd
Heilig leven moet worden nagestreefd met hulp van de Heilige Geest, door wiens inwonende kracht de gelovige in staat wordt gesteld in afhankelijkheid een heilig leven te leiden, zonden te belijden en anderen te vergeven, waardoor de vruchten van de Geest in zijn/haar leven zichtbaar worden.
Wij geloven dat geestelijke strijd gevoerd wordt in de overwinning van Jezus aan het kruis. Deze strijd is niet tegen mensen van vlees en bloed maar tegen satan en zijn demonen, totdat Jezus terugkeert. Bescherming wordt gegeven aan de gelovigen wanneer men in Christus blijft.

10. Israël, onze verbondenheid
Wij geloven dat Israël het door God uitverkoren volk is, Zijn oogappel, waaraan een aantal beloften door God gegeven zijn en die (deels) nog moet worden vervuld. We zijn onlosmakelijk met het Joodse volk verbonden - geënt op dezelfde boom - en we geven onze verbondenheid met het Joodse volk gestalte door hen te ondersteunen door gebed en gaven.

11. Gods Koninkrijk
Wij geloven dat Jezus door Zijn lijden, sterven en opstanding van het kruis de heerschappij van satan op deze aarde gebroken heeft. Het Koninkrijk van God is gekomen in Jezus Christus, zodat we er nu al van mogen proeven hoewel het nog niet geheel vervuld is. Wanneer Jezus terugkeert om als Koning in heerlijkheid te heersen zal zijn Koninkrijk volkomen worden vervuld, en verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid en vrede zullen wonen.

12. Toekomstverwachting
Wij geloven in de persoonlijke en zichtbare terugkeer van de Heer Jezus Christus om als koning in heerlijkheid te heersen. Wij verwachten een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen. Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, zowel van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Jezus zal als Rechter een rechtvaardig oordeel vellen over levenden en doden. Dat oordeel houdt in eeuwig leven en heerlijkheid voor hen die Jezus als Verlosser en Heer tot hun heil zijn blijven verwachten, en eeuwige verlorenheid voor hen die dat niet gedaan hebben

 

 

 

Contact Info

 

Christengemeente Huizen
Plecht 1
1276 HG Huizen

Privacyverklaring

Privacy verklaring